ISO 9001:2015

"ISO 9001:2015 ภายใต้ขอบข่าย ออกแบบ ผลิต
และติดตั้งชุดตู้เหล็กเลื่อน ตู้รางเลื่อน"

 

ความคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยงใน ISO 9001:2015

     มาตรฐานระบบการจัดการ (MS) ระดับนานาชาติแบบใหม่สำหรับ ISO 9001:2015 (คุณภาพ) มีพื้นฐานส่วนหนึ่งมาจากหลักความคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง ซึ่งเป็นวิธีการที่มีแบบแผนและวัดผลได้เพื่อรับมือกับปัญหาที่น่าจะส่งผลกระทบต่อองค์กร มาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่นี้ให้มุมมองที่สมดุลในด้านความเสี่ยง โดยไขข้อกังวลเรื่องความเสี่ยง ตลอดจนนำเสนอแง่บวกของความไม่แน่นอน ซึ่งคือโอกาส 

 

นโยบายคุณภาพ

 
          "บริษัท ภีมเชษฐ์ จำกัด มุ่งมั่นดำเนินการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า"
 
 

วัตถุประสงค์คุณภาพ

  • เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องต่อมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ
  • เพื่อมุ่งมั่นตอบสนองการบริหารคุณภาพในการผลิตและการบริการเพื่อการส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐานและสร้างความพึงพอใจสูงสุด 
  • เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการขององค์กรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทฯ 
  • เพื่อให้กิจกรรมด้านคุณภาพดำรงรักษาไว้และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน ติดต่อได้ตลอดเวลาที่

 

Visitors: 636,093