ISO 9001:2015

 

"ISO 9001:2015 ภายใต้ขอบข่าย ออกแบบ ผลิต และติดตั้งชุดตู้เหล็กเลื่อน ตู้รางเลื่อน"

 

ความคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยงใน ISO 9001:2015

     มาตรฐานระบบการจัดการ (MS) ระดับนานาชาติแบบใหม่สำหรับ ISO 9001:2015 (คุณภาพ) มีพื้นฐานส่วนหนึ่งมาจากหลักความคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง ซึ่งเป็นวิธีการที่มีแบบแผนและวัดผลได้เพื่อรับมือกับปัญหาที่น่าจะส่งผลกระทบต่อองค์กร มาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่นี้ให้มุมมองที่สมดุลในด้านความเสี่ยง โดยไขข้อกังวลเรื่องความเสี่ยง ตลอดจนนำเสนอแง่บวกของความไม่แน่นอน ซึ่งคือโอกาส 

 

นโยบายคุณภาพ

 
          "บริษัท ภีมเชษฐ์ จำกัด มุ่งมั่นดำเนินการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า"
 
 
 
วัตถุประสงค์คุณภาพ
 
     -เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องต่อมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ
 
 -เพื่อมุ่งมั่นตอบสนองการบริหารคุณภาพในการผลิตและการบริการเพื่อการส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐานและสร้างความพึงพอใจสูงสุด
 
     -เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการขององค์กรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทฯ
 
     -เพื่อให้กิจกรรมด้านคุณภาพดำรงรักษาไว้และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
Visitors: 483,025