colourful

ตู้รางเลื่อน แบบ Colourful

ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ชั้นวางหนังสือ ตู้โชว์สินค้า
ตู้เก็บแฟ้มเอกสารรางเลื่อน ตู้เหล็กรางเลื่อน

บางครั้งการตกแต่ง office อาจต้องการอารมณ์ความสนุกสนาน เพื่อเพิ่มบรรยากาศในการทำงาน
นอกจากนั้นแนวความคิดนี้ยังสามารถนำมาใช้เพื่อควบคุม แบ่งแยกหมวดหมู่ ของเอกสารที่จัดเก็บโดยตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน ติดต่อได้ตลอดเวลาที่

 

Visitors: 540,201