โรงพยาบาล

 ตู้เก็บเวชระเบียนแบบรางเลื่อน

Visitors: 483,025