ประโยชน์ของตู้รางเลื่อน

          1.1 สามารถจัดเก็บเอกสารได้เป็นจำนวนมาก
          1.2 ลดพื้นที่ในการจัดเก็บ
          1.3 เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ
          1.4 สามารถจัดเก็บเอกสารได้เป็นหมวดหมู่สะดวกแก่การค้นหามีผลทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น
 
     2.ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
          2.1 ประหยัดพื้นที่ใช้สอยได้ถึง50%เพื่อนำพื้นที่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นและสามารถเพิ่มเนื้อที่ในการจัดเก็บได้มากขึ้นอีกเท่าตัวภายใต้พื้นที่เดียวกัน
          2.2 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขยายต่อเติมปรับปรุงหรือเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บ
          2.3 ประหยัดค่าสูญเสียกำลังงานในการค้นหาเอกสารเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลากรมากขึ้น
          2.4 ประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้า เนื่องจากเราสามารถลดพื้นที่ในการจัดเก็บได้เราจึงใช้ไฟฟ้าน้อยลงตามพื้นที่ที่ ลดลงได้ เป็นต้น
 
     3.เพื่อผลทางการเสริมสร้างภาพพจน์ให้กับองค์กร
          3.1 ช่วยส่งเสริมให้ภายในบริเวณพื้นที่ทำงานมองดูเรียบร้อยสะอาดตาสวยงามและทันสมัย 
          3.2 ส่งผลทางด้านจิตใจให้บุคคลากรมีความกระตือรือล้นในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
 
     4.ประโยชน์ในด้านความปลอดภัย
          เนื่องจากเรานำเอกสารมาจัดเก็บในที่ที่เดียวกันทำให้ไม่อยู่อย่างกระจัดกระจาย เราจึงสามารถควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยของเอกสารดังกล่าวได้ดีกว่า   

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน ติดต่อได้ตลอดเวลาที่

 

Visitors: 516,341